No.73-OK, No.73-T, No.73-S

66

66

品番 タイプ 製品重量 価格
No.73-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.391,No.392,No.390,No.217,No.219
にはこのタイプが最適
約32g \480
No.73-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用 約18g \400
No.73-S ミゾなしヘルメット用 約18g \400