No.88-OK, No.88-T, No.88-S

88

88

 

※ヘルメット(No.170白)は別売りです。

品番 タイプ 製品重量 価格
No.88-OK あらゆるミゾ付きヘルメット用
※他社のヘルメットにも取付可能です。
※当社No.391,No.392,No.390,No.217,No.219
にはこのタイプが最適
約32g \360
No.88-T 幅の広いミゾ付きヘルメット用 約9g \320
No.88-S ミゾなしヘルメット用 約9g \320